NAKAMACHIKURO_logo

PHÒNG TRƯNG BÀY

triển lãm ảnh

日本国旗

Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam làm việc tại trụ sở Nhật Bản

~Công việc của các thực tập sinh kỹ năng Việt Nam là rất đáng ghi nhận.~

ベトナム国旗